Serveis

 • Fusteria metàl·lica

  Fabricació i muntatge de tota mena de productes amb acer i inoxidable

 • A partir de l’acceptació del pressupost i havent definit les qüestions tècniques que s’adaptin a les necessitats, a les nostres instal·lacions fabriquem i muntem diferents productes com reixes i portes amb perfils metàl·lics, tant de ferro com d’inoxidable, així com perfils simples, perfils tipus forja o amb vidres.

  Igualment, tenim experiència en el muntatge de policarbonat i de perfils o panells sandwich, tant per a façanes verticals com per a tipus coberta, amb els corresponents acabats de xapa de ferro o d’alumini lacats.

 • És especialitat nostre el muntatge de tanques o xarxes per a pavellons o recintes.

  Així mateix, subministrem i muntem portes resistents al foc amb tots els seus accessoris de tancaments antipànic, retenidors, etc. També realitzem reparacions i canvis de persianes metàl·liques.

  A nivell de prevenció de riscos laborals, subministrem, muntem i mantenim línies de vida verticals i horitzontals, amb el lliurament dels certificats corresponents i fitxes tècniques.

 • Carpinteria-metalica

 • Estructura metàl·lica

  Fabricació i muntatge de sistemes de perfils metàl·lics d’acers soldats o cargolats, d’acord amb les especificacions tècniques

 • Les feines consisteixen en el subministrament i el muntatge de perfils laminats en fred o en calent, d’acord amb el projecte per a la composició d’estructures de suport metàl·liques, amb ajuda dels mitjans d’elevació que es requereixin, tant de materials com de personal.

  S’inclouen les homologacions dels procediments de soldadura i dels soldadors, així com els seus certificats de realització, d’acord amb les especificacions tècniques.

 • L’experiència que tenim en aquest tipus de feines ens permet un ampli ventall de possibilitats, des d’estructures per al suport d’escales, coberts, bancades per a maquinària, estructures per a forjats, altells metàl·lics, etc.

 • Estructura-metalica

 • Caldereria

  Muntatge i fabricació mecànica per a la construcció d’elements a base de xapa conformada en fred i soldada segons les especificacions

 • Aquests elements es treballen a les nostres instal·lacions, mitjançant l’ús de cisalla o plasma per al tall de les xapes, el plegat amb premsa plegadora hidràulica i el cilindratge mitjançant rodets hidràulics.

  La varietat d’elements en aquest sector és àmplia. Es poden fabricar tremuges, bisensfins, canals de recollida de producte, intercanviadors de fum, xemeneies, cossos de caldera, etc.

 • Caldereria

 • Instal·lacions

  Feines bàsicament relacionades amb el subministrament i el muntatge de canonada

 • Subministrament i muntatge de canonada a pressió, de canonada d’acer al carboni (Din o Astm) i d’inoxidables (mil·limètric, Iso, Din, Astm) mitjançant soldadura amb electrode revestit o tipus Tig.

  Així mateix, tenim experiència en el muntatge de canonada de coure, polietilè, polipropilè, ja sigui soldat, electrosoldat, enroscat o premsat (tipus presfitting).

 • Aquestes feines inclouen l’ús dels mitjans d’elevació necessaris, així com la fabricació i muntatge del suport que es requereixi.

  S’inclou l’homologació dels procediments de soldadura i dels soldadors, segons les especificacions tècniques. Inclou la realització de proves de pressió certificades.

 • instalaciones

 • Manteniment

  Realitzem feines amb l’objectiu de conservar o restaurar les instal·lacions

 • Tenim experiència d’adaptar-nos als procediments de manteniment propis de l’empresa client, mitjançant la programació d’aturades de la producció, feines esporàdiques o ben integrades en el seu organigrama.

 • Aquestes feines comprenen la realització de muntatges, connexió d’instal·lacions i reparació d’aquestes, càrregues de soldadura, mecanitzats, fabricació d’eixos, canvi de rodaments, reparació de tremuges, bisensfins, canvi de cadenes d’arrossegament, reparació d’instal·lacions de canonada (de ferro, inoxidable, coure, polietilè, polipropilè), ja sigui soldat, enroscat o premsat, així com feines en alçada amb els mitjans d’elevació apropiats.

 • Mantenimiento